Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, il­letve atipikus munkaviszony. Tipikusnak a határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszonyt tekintjük, mert ez a leggyakoribb, „klasszi­kus” munkaviszony.

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Atipikus az összes többi munkaviszony, tehát:

 • határozott idő (maximum öt év)
 • részmunkaidő
 • egyszerűsített foglalkoztatás
 • behívásos munkavégzés
 • munkakör megosztás
 • munkaerő-kölcsönzés
 • iskolaszövetkezeti munkaviszony
 • munkaviszony több munkál­tatóval
 • távmunka
 • bedolgozás.

Természetesen ezeket lehet kombinálni is, tehát van határozott idejű, részmunkaidős munkaviszony, vagy határozott idejű távmunkára is.

Az atipikus munkaviszonyok közül itt csak néhányat említünk meg röviden az alábbiakban.

 1. Részmunkaidő

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén az alkalmazás a munkakörre megállapított teljes munkaidőnél rövidebb időre – általában napi 4-6 órára – szól, a munkabérnek a munkaidővel arányosan történő megál­lapításával. A részmunkaidős foglalkoztatás munkaviszony keretében végzett tevékenység, így az Mt. szabályait kell alkalmazni néhány eltérő szabállyal.

2. Távmunka

A távmunka a munkavégzésnek az a formája, amikor a munkavállaló nem a hagyományos értelemben vett munkahelyen, hanem attól távol (például otthon) végzi rendszeresen a munkáját, melynek eredményét elektronikus berendezések segítségével juttatja el munkáltatójához.. A távmunka elsősorban szellemi tevékenységet, számítógép mellett végezhető munkát jelent.A távmunka speciális szabályait az Mt. 196-197. §-ai tartalmazzák.

3. Munkaerő-kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés során a munkavállaló és a kölcsönadó cég között munkaviszony áll fenn, de a munkaviszony harmadik cégnél való munkavégzésre jön létre, és a munkavégzés irányítása és ellenőrzése a foglalkoztató harmadik cég feladata. A munkaerő-kölcsönzés speciális szabályait az Mt. XVI. fejezete tartalmazza.

4. Bedolgozói jogviszony

Bedolgozói munkaviszonyt (Mt. 198-200. §) olyan önállóan végezhető munkára lehet létesíteni, amelyre a felek a munkabért kizárólag telje­sítménybér formájában határozzák meg. A bedolgozói munkaviszony írásbeli munkaszerződéssel jöhet létre, melyben meg kell határozni a bedolgozó által elvégzendő tevékenységet, a munkavégzés helyét, valamint a költségtérítés módját és mértékét.

A bedolgozói munkaviszony esetében

 • a munkahely a munkavállaló lakhelye vagy felek által meghatározott egyéb hely
 • munkaidő általában kötetlen,
 • eltérő megállapodás hiányában a munkát a munkavállaló saját eszközön végzi.

5. Egyszerűsített foglalkoztatás

2010. augusztus elsejétől az egyszerűsített foglalkoztatás hatályos szabályai a 2010. évi LXXV. törvényben találhatók, ugyanakkor az alapvető munkajogi szabályokat az Mt. 201-203. §-ai tartalmazzák. Az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony fajtái:

 1. Mezőgazdasági idénymunka
 2. Turisztikai idénymunka
 3. Alkalmi munka

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatással munkaviszony:

 • akik között a szerződés megkötésekor munkaviszony áll fenn
 • a Kjt. és a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató által, az alaptevéke­nységébe tartozó feladatai ellátására.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 %-a, a garantált bérminimum esetén 87 %-a jár. Filmipari statiszta alkalmi munka esetén a napi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 12.000,- forintot.

Mezőgazdasági idénymunka

Növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halásza­ti, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével.

Turisztikai idénymunka

A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.

Mind a kettőre igaz, hogy a határozott időre szóló munkaviszony 120 napot nem haladhatja meg.

Alkalmi munka

 • legfeljebb öt egymást követő naptári napig
 • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig
 • egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.