fbpx
Karrierközpont
Slider

Milyen okból mondhat fel a munkáltató?

A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat, amely nem azonnal, hanem a felmondási idő közbeiktatásával szünteti meg a munkaviszonyt.

A felmondás ma már a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére is alkalmazható, de a két típusú mun­kaviszonynál eltérőek a jogszerű indokok a munkáltatónak a határozatlan idejű munkaviszony felmondását is meg kell indokolnia.

Felmondási tilalom és korlátozás

Az Mt. 65. § (3) bekezdése felsorolja ugyanakkor a felmondási tilal­makat, amikor a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a munkaviszonyt, így például a várandósság, vagy a szülési szabadság ideje alatt. Ezzel szemben a felmondási korlátozás számodra leg­fontosabb eseteit a 68. § (2) bekezdése tartalmazza, így például a betegség miatti keresőképtelenséget, amikor a munkáltató közölheti ugyan a felmondást, de a felmondási idő csak a védettséget biztosító időtartam lejártát követő napon kezdődhet.

Felmondás indoklása – Valós, világos, okszerű indok kell

Ha a munkaviszony megszüntetését indokolni kell (munkáltatói felmondás, azonnali hatályú felmondás), akkor a jognyilatkozat indokolásának az alábbi törvényi követelményeknek kell megfelelnie:

 • Az indoknak valósnak kell lennie: az indok valóságát, tényeknek való megfelelését annak kell bizonyítania, aki a jognyilatkozatot tette. Az indoknak a jognyilatkozat, pl. a felmondás közlésekor fenn kell állnia, ellenkező esetben a megszüntető jognyilatkozat jogellenes.
 • Világos indok kell: az indokolásból világosan ki kell tűnnie a megszüntető jognyilatkozat okának, miért nincs szükség a munkavál­laló munkájára. Meg kell jelölni azokat a konkrét tényeket és körül­ményeket, amelyekre például a munkáltató a felmondást alapította.
 • Okszerű indokra van szükség: az indokolásnak azt is igazolnia kell, hogy a munkaviszony megszüntetésére valóban szükség van, mivel az a megjelölt ok miatt elvesztette a rendeltetését. Jelentéktelen hiba például nem eredményezheti a munkaviszony megszüntetését, az ilyen felmondás is jogellenes. A felmondásnak rendeltetésszerűnek kell lennie, így nem irányulhat például a munkavállaló zaklatására, bosszúállásra, a véleménynyilvánítás elfojtására.

Figyelem, a fenti három követelményt nem csak a felmondásra kell alkalmazni, hanem minden olyan megszüntető jognyilatkozatra, amelyet kötelező indokolni.

Hangsúlyozni kell, hogy az azonnali hatályú munkáltatói felmondásnál a felmondás indokolásának további feltételeknek kell megfelelnie, az erre vonatkozó szabályok az Mt. 78. §-ának (1) bekezdésében találhatóak.

Felmondás típusai:

A)   A munkáltatói felmondás indoka kizárólag:

a.) A munkavállaló képes­ségeivel összefüggő indokok:

Az alkalmatlanságára utaló tények megjelölése nélkül nem felel meg a világos felmondási indok előírásainak önmagában az, hogy „alkal­matlan a munkaköre ellátására”. A felmondásnak kellően alátámasz­tottnak, tényeken alapulónak kell lennie.

Néhány példa a munkavállaló képességével összefüggő felmondási indokra:

 • a munkavállaló együttműködési képességének hiánya
 • a munkavállaló vezetői alkalmatlansága
 • a munkavállaló pszichikai alkalmatlansága
 • a munkavállaló egészségügyi alkalmatlansága
 • a munkavállaló megfelelő szakmai képesítésének hiánya.

b.) A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő indok:

A munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás kötelezettségeket takar, amelyeket fő- és mellékkötelezettségek szerint csoportosíthatunk. A munkavállaló főkötelezettsége a munkavégzés és a rendelkezésre ál­lás, minden egyéb mellékkötelezettségnek számít.

Fontos azonban, hogy a mellékkötelezettség egyáltalán nem mel­lékes jelentőségű. Sokszor nagyobb kárt okozhat a munkavállaló valamely mellékkötelezettség megszegésével (pl. üzleti titoktartás), mint pusztán a munkavégzési kötelezettség megszegésével. Az, hogy a kötelezettségszegés súlya elegendő-e a felmondáshoz, azaz okszerű-e az, mindig az eset összes körülménye alapján állapítható meg.

Néhány példa a munkavállalói kötelezettségszegésre:

 • a munkavállaló nem tesz eleget a munkáltató jogszerű utasításainak
 • üzleti titkot közöl harmadik személ­lyel
 • a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti
 • nem jelenti be másik, munkavégzésre irányuló jogviszonyát
 • nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének
 • munkahelyén időben vagy egyáltalán nem jelenik meg
 • munkaidejét nem tölti munkavégzéssel.

c.) A munkáltató működésével összefüggő okok

A munkáltató működése, a gazdálkodásában bekövetkezett változás folytán is szükségessé válhat egyes munkaviszonyok megszünte­tése. Itt olyan esetekre kell gondolni, mint például forgalom-vissza­esés, munkafolyamat racionalizálása stb.

A munkáltató működésével összefüggő indoklás leggyakoribb esetei:

 •  átszervezés
 • létszámcsökkentés
 • szervezeti egység, telephely, fióktelep megszüntetése

B)    Azonnali hatályú felmondás:

A felmondás mellett mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak lehetősége van arra, hogy mind a határozatlan, mind a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntesse.

Az azonnali hatályú fel­mondás sajátosságai:

 • a munkaviszony azon­nali hatállyal megszűnik
 • nincs felmondási idő, felmentési idő, felmondási tilalom
 • a munkavállalót nem illeti meg végkielégítés, ha a munkáltató élt a fel­mondással.

A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt akkor szüntetheti meg azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél a munkaviszo­nyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehet­etlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás indokának is világosnak, valósnak, okszerűnek és rendeltetésszerűnek kell lennie.

Az azonnali hatályú felmondás határideje

Az azonnali hatályú felmondásnak van objektív és szubjektív ha­tárideje, amelyek között az alapvető különbség az, hogy a szubjek­tív határidő a tudomásszerzéstől számít, míg az objektív határidő a cselekmény elkövetésétől. A szubjektív határidő 15 nap, ami azt jelenti tehát, hogy a munkáltató az azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül élhet az azonnali hatályú felmondással. Az objektív határidő, amely a cselek­mény elkövetésétől kezdődik, egy év. Bűncselekmény esetén a büntethetőség ideje az objektív határidő. Az azonnali hatályú felmondás csak akkor jogszerű, ha annak meghozatala során mind a szubjektív, mind az objektív határidőt betartották.

Azonnali hatályú megszüntetés próbaidő alatt

Próbaidő kikötése esetén a próbaidő alatt nemcsak a határozatlan, de a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni azonnali hatállyal, ame­lyet egyik félnek sem kell indokolnia. Mindkét felet terheli az írásba foglalás kötelezettsége, azaz a szóban közölt próbaidő alatti munka­viszony-megszüntetés jogellenes.

C) A határozott idejű munkaviszony egyoldalú megszüntetése

A munkáltató azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti a határozott idejű munkaviszonyt, ha megfizeti a munkavállalónak a ha­tározott időből még hátralévő időre, de maximum egy évre járó távol­léti díját. A határozott idejű munkaviszony idő előtti megszüntetése esetén a munkavállaló részére nem jár a felmondási idő miatti távolléti díj, sem végkielégítés.

Ezt olvastad már?

A motivációs levél felépítése

A motivációs levelet az önéletrajzhoz képest személyesebb hangvétel jellemzi. A jó motivációs levél megvilágítja az olvasó számára a jelölt alkalmasságát a pozíció betöltésére, valamint bemutatja motivációs hátterét, jövőbeli elképzeléseit. Tovább ›»

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek. Tovább ›»

Epic álláshirdetés

„Dinamikus csapat”, „rugalmas munkavégzés”, „asszisztensi”, „szervezési” feladatok és barátaik… A munkakeresők agyrágó kukacai. Te is találkoztál már velük. Hogyan lehetünk egyáltalán sikeres jelentkezők, ha azt sem tudjuk, mit takar a hirdetés? És a hirdető vajon tudja, hogy mit szeretne? Tovább ›»

Célkereszt, vagy amit akarnak

Kábé zseninek kell lenned ahhoz, hogy kitűnj a tucat sablon-önéletrajz közül. Ráadásul abban sem lehetsz biztos, hogy jó pontot szerzel azzal, ha leírod, hogy hobbid a vadászat, amikor a WWF-hez jelentkezel informatikusnak. Villogtasd-e minden tudásod és képességed vagy szelektálj a megpályázott pozira szabva? Kívánatos vagy inkább ciki az olyan kompetencia feltüntetése, amely nem illik a munkakörhöz? Tovább ›»

Twerking, planking, jolieing az állásinterjún

Tízmilliárd légy nem tévedhet? Tiszta sor, hogy az extrém viselkedés nagyobb feltűnést kelt, de attól mert trendi, még nem biztos, hogy mindenkinek jól áll! Pont elég dolog miatt feszengnek a jelöltek, legalább frissen betanult mozdulatokon ne kelljen! Vagy Te HR-esként a mesterkélt pozőrre voksolnál? Tovább ›»

Az őrület határán

Basszushányóravan? Féltíz, elkéstem, holaterem, ajtócsukva, bekellmenni, nemmerek, vanmaóra? Ezazazajtó? Kithívjakfel? Mianeve, miaszáma, hogyishívják? Szőkególyacsoporttársam vagy mentorsenioranimátorinstruktorkoordinátor, vagymi. Miértnemírtamfel? Minekvanokostelefonom? Várokkicsit, másiskéshet, csaknemjönnek, várjammegavégét? Orvosiigazoláskell, ezmárhiányzás?, hazamegyek, elmentafélnap, csinálokvalami értelmeset, majdjövőhétenbejövök... Tovább ›»

A táncolásból is meg lehet élni, de…

... de az egy külön szakma. Az egyetemi éveid csak a bulizásról szólnak?! Ringathatod magad abban a hitben, hogy elég a végzést követően állás után kajtatni, mert ez diplomával a kezedben szakmába vágó tapasztalatok nélkül is pikk-pakk menni fog. De mi van azzal, aki nem jár annyit bulizni, mint Te, mert önkénteskedik, vagy gyakornok egy multinál? Pályakezdő és pályakezdő között is óriási a különbség, ami nem csak a stréberséget jelentheti, hanem a talpraesettséget és a gyakorlati tudást is. Tovább ›»

Klónok Harca: Halál a Sablonokra

Közeleg a cél... már csak egy CV-t kell összetákolnod? Ne állj be a „jó kommunikációs képességű”, „rugalmas”, „csapatjátékos, de önállóan is dolgozni tudó” egyenmajmok sorába, akiknek mindegy, melyik cégnél szeretnék „kamatoztatni” „képességeiket”. Vagy Te szívesen randiznál egy arányos testalkatú fiúval/lánnyal, akinek hobbija a sport, az utazás, szeret olvasni, szívesen hallgat zenét, és 175-180 cm magas partnerét keresi? Tovább ›»

Hejesírás

„Sajtos kurzusok mellet médiákkal is foglalkoztam az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemen (ELTÉ-n).” Csodálkozol, ha a fáradságos munkával, alaposan és igényesen megírt motivációs leveledre nem kapsz visszajelzést? Azt hiszed, hogy el sem olvasták, pedig meg van az, nyugi! Kinyomtatva ott figyel a parafatáblán és az egész HR osztály azon röhög. Tovább ›»

Ja, és szívesen kínoznék macskákat is

Hogy mik a rossz tulajdonságaim? Lássuk csak, ez könnyű! Folyton elkésem, káromkodom mint, a kocsis, ki nem állhatom a kollégáimat, utálom az adminisztrációs feladatokat, trehány vagyok, a munkahelyi gépen csak facebookozom és torrentezem, könnyen felhúzom magam, nincs humorérzékem, nem bírom a kritikát, makacs és sértődékeny vagyok és mindig enyém az utolsó szó, ja, és néha szívesen kínoznék macskákat is. Mi a következő kérdés? Tovább ›»

Hogy ezek mekkora bunkók..!

Várjak még, vagy mi a pék legyen? Most komolyan, nincs szék? Én mindjárt lepetézem, mi köze van ahhoz, hogy kövérnek tartom-e magam? Ha azonnal nem néz rám, kitépem a kezéből azt a nyamvadt mobilt és kivágom az ablakon. Hogy kire szavaznék, ha most lennének a választások? Ez most komoly? Van ennek valami értelme, vagy csak simán tahók?! Tovább ›»

Ezaz, imád Téged a kamera!

Barney Stinson óta tudjuk, hogy simán be lehet mutatkozni akár egy 2 perces videóban is! De vajon ez a legjobb módszer egy pályázás során? Látni valakit személyesen hatásosabb, mint egy darab papírt a kézbe fogni? Kiegészíti a hangos-képes videó a CV-t vagy helyettesíti? Tovább ›»

Csoki papírostul

Nyugi, nem para, ha fél órát állsz a csokik előtt a kisboltban, mert képtelen vagy eldönteni, hogy a Boci Aero-t vagy a Pirosmogyoróst vegyed. Aki dönteni fog végül, ne aggódj, nem Te leszel, hanem Branding nagybácsi – erről gondoskodnak a marketingesek. Az álláspiacon sem más a helyzet. A jó csoki Te vagy, de a csomagolást és a márkajelzést vajon ki fogja elhelyezni? Tovább ›»

Állásba bohóckodni magunkat

Színes filcek, flip-chart papír, bluetack ragacs, gyufa- vagy szívószálak, régi magazinok, madzag, csoportos munka, torony- vagy hídépítés, időnyomás, sorba rendezés és értelmetlennek tűnő szabályok... Ismerős, ugye? Te meg játszod az eszed, a csoport élén parádézol, mert abban reménykedsz, hogy akkor Téged választanak. Tovább ›»

Ennek a fele sem igaz!

Kávéfőzés=personal assistant, blogolás=újságírás, facebookozás=social media management, egy irodában dolgoztál több emberrel=csapatjátékos vagy, tíz éve írt angol osztályozó vizsga=tárgyalóképes nyelvismeret, MS-DOS (azmegmi?)=informatikai jártasság, december 10 - január 8-ig tartó árufeltöltés=Tesco Global Zrt. logisztika (2012-2013). Nem kell igazságügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy levegyék, hogy kamuzol, füllentesz, hazudsz, mint a vízfolyás! Egyáltalán létezik kegyes hazugság, vagy ez tényleg csak (ny)elvi kérdés? Tovább ›»

Bőség zavara

3 teleírt A/4-es lap, 8-as betűméret és akkora margó, hogy a nyomtató még éppen ne dobjon hibaüzenetet. Hm... Szerinted hol fogja érdekelni a jövendő főnököd, hogy a Maci csoportba jártál a Szivárvány Óvodába, vagy hogy általánosban megyei szavalóversenyt nyertél, a középiskolai drámakörről már nem is beszélve?! Szép dolog, hogy emlékekben gazdag a múltad, amire szívesen emlékszel vissza, de mik azok a tények, amikre a leendő munkáltatód alapozhat? Tovább ›»

Protokoll az életem

Ajjaj! Már az ing kiválasztásánál is gubanc van? Hát még a cipőnél! Akkor mi lesz az interjún? Ki fog kezet kivel? Megvan! Anyuéktól még öt éve kaptál egy könyvet, csak ki kell guberálni a sufniból! Igaz, ez már késő az interjú előtti napon, ha eddig nem vetted anyádék jelzését: „Fiam, 18 évnyi megfeszített nevelési kísérletünk ellenére egy tuskó vagy, ez talán majd segít! Akarjuk mondani: „Boldog Karácsonyt!" Tovább ›»

A Budai Várba költözött az ELTE!

1777-ben. A kezdetben jezsuita egyetem – Einstein szavaival élve – a „fizika fejedelmének" nevét csak 1950-ben vette fel. Teológiai, orvosi, mérnöki és állatorvosi fakultása is volt az 1635 óta fennálló intézménynek, jelenleg nyolc karon folyik a képzés. Ezen alapinformációk mellett talán ahhoz sem kell természettudósnak lenned, hogy a torziós ingáról néhány szóban meg tudj emlékezni. A nemzetközi sikerű találmány a gravitációs tér változásait méri, amellyel többek között a föld alatt rejlő nyersanyagokat lehet felkutatni. Tovább ›»

Bocs, hogy élek…

Áááá, minek mennél be? Meg sem száradt a festék a diplomádon, hogyan vennéd fel akkor a versenyt a többiekkel? Izzadó tenyereidet morzsolgatva várod, hogy szólítsanak? Esetlenül toporogsz az ajtóban, hogy most akkor kabát, kávé, köszönés vagy kézfogás? Zavarodban a kávét is kilötyögteted? Szerencsétlennek és tapasztalatlannak érzed magad, kényszeres vigyorgásod mögött csak arra tudsz gondolni, hogy bár inkább el se jöttél volna? Ismerős? Tovább ›»

Motivált-e vagy?

T. Cím! Annyira szeretnék Önöknél dolgozni, hogy csak na. Hogy miért? Kamatoztatnám a képességeimet, mindet. Meg aztán pénzre is szükségem van, hiszen én sem kapom ingyen a kenyeret a boltban. Felfrissíteném a nyelvtudásomat, és persze jogosítvánnyal is rendelkezem. Bármilyen feladatot szívesen ellátok, kérem értesítsenek! Tovább ›»

Képtelenség!

Arcátlanság! Mekkora arc kell már ahhoz, hogy az arcképem alapján egy arc nélküli válaszlevélben utasítsanak vissza?! Akkora arcom lett volna? Vagy arcpirítóan nevetséges beállítással készült a fényképem? Lehet, hogy több arckrémet kellett volna használni, esetleg kevesebb arcfestéket? Szedjek le esetleg egy spontánabb képet az Arckönyvről? Egyáltalán, arctalanul jelentkezzek, vagy adjam hozzá az arcom? Tovább ›»

Gyere, jó lesz!

Egész nap az állásoldalakat bújod, a nap végére lefrusztrálódsz, elkezded magad sajnálni, majd elmész berúgni a haverjaiddal. Másnap reggel már az állásoldalakhoz sincs kedved, mert tegnap óta egyik jelentkezésedre sem kaptál semmilyen választ, így inkább fészbúkozol, cukiságokat, vagy felnőtt tartalmakat nézegetsz, amiket legrosszabb esetben még posztolsz is. Mindezt csak azért, mert azt hiszed, hogy sem a neten, sem élőben nem lehet találkozni a leendő munkáltatóddal vagy olyan mukikkal, akik hasonlítanak a leendő munkáltatódra. Tovább ›»

A céges bulik három alapszabálya

Herótod van a közös céges tréningektől? Felesleges három nap, a munka meg nem csinálja meg saját magát? A közös ivászat is inkább csak nyűg. Jópofizni a főnökkel és úgy csinálni, mintha érdekelne a fénymásolós lány „izgalmas" élete. Persze mindezt nyilván szigorúan munkaidő után. Így tényleg mi értelme van a céges buliknak? Tovább ›»

A HR-es is ember

Hétkor kelsz, fél kilenckor interjú. Görcsben van a gyomrod egy végtelennek tűnő, nyomasztó beszélgetés miatt, amit a képzeletedben arctalan emberekkel folytatsz. Fél óra az egész, kilencre már vége is a napodnak és úgy érzed, hogy sehova nem jutottatok. A sütit nem érdemled meg, sörhöz meg még korán van. Mit rontottál el? Miért kell minden interjúnak ennyire rossznak lennie? (Nem kell.) Tovább ›»

I love HR

Havi 200-ért én is szívesen fikáznám a CV-ket két kávé és egy bio-vega saláta között...! Este fitnessterem, hétvégén uszoda. Én minden egyes álláskeresésnél lemegyek kutyába, ők meg azt sem tudják, jó dolgukban mit tegyenek. Ráadásul még a fénymásolási asszisztens helyett is hangzatosabb nevet kaptak: Human Resource Manager. Tovább ›»

Szólásszabadság van!

Már általános iskolában ügyesen Beléd nevelték, hogy fel kell tenni szépen a kezed, ha akarsz valamit, meg azt, hogy „ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna”, meg hogy „ne szólj szám, nem fáj fejem”, meg „ne kérdezz hülyeségeket fiam”, aminek az lett az eredménye, hogy „néma gyereknek anyja se érti a szavát”. Pedig a demokrácia egyik legzseniálisabb találmánya a szólás szabadsága! Tovább ›»

Röptében a legyet

„Gratulálok! Ön kitűnően megtanulta a CTRL+C - CTRL+V betűkombinációkat és ennek a módszernek az elvét sikeresen generalizálta a jelentkezések elküldésére is!” Miért gondolod, hogy attól előbb lesz állásod, ha válogatás nélkül minden hirdetésre rárepülsz, mint a döglégy a büdös sz*rra? Aztán meg jössz a szánalmas sztereotípiáiddal, hogy miért nem kellesz sehová. Nem csoda, ha előbb-utóbb befordulsz, és rezignáltan hagyod elúszni a lehetőségeket magad mellett. Mit gondolsz, a HR-esek vajon két kézzel kapkodnak egy besavanyodott jelölt után, aki ész nélkül lemegy kutyába, csak hogy végre legyen állása? Tovább ›»

Engedélyt kérek kérdezni

Mennyit tud a cégünkről? Fel tudná idézni vállalatunk mottóját? Miért bennünket választott? Miért Önt válasszuk? Mi volt élete egyik legnagyobb kudarca? Van ellenvetése, ha az interjút angolul folytatjuk? Mekkora kezdő fizetésre gondolt? Önnek van esetleg kérdése? Tovább ›»

Egyedül nem megy

Felnőtt diplomás ember létedre álmos óvodásként nyafogni azért elég nagy luxus! Mintha rajtad kívül másnak nem lennének problémái. Én, Én, Én! Másnak sem írnak ám vissza interjú után, mégsem rinyál. Más sem open office-ban képzeli el a farmville kihívásait havi 150-ért. És hidd el, ugyanúgy nyomasztja, hogy hiába is talál bármilyen állást, kb. esélytelen, hogy valaha saját lakása legyen. Tovább ›»

Késő bánat, ha elment a vonat

Képes vagy még egy virtuális állásbörzéről is lemaradni?! Na, szép! Meddig üldögélsz még féljózanul a babérjaidon? Vagy tényleg azt hiszed, hogy a vizsgarutinoddal meg az egyetemi túlélési technikáiddal térdre borulnak majd a munkáltatók és azt skandálják szálemezve: „Nem vagyunk rá méltók!” Igen. Ezt várhatod. A képzésekre, konferenciákra is csak akkor fogsz gondolni, amikor a diplomával a kezedben rájössz, hogy ez az egyetlen sor az önéletrajzodban? Tovább ›»

Őszi szünet, végkimerülés a neved

Milyen őszi szünet?! Hazautazás, rokonlátogatás, pót-pót-pót sörözések, tanulás, elszaporodott házimunkák, tanulás, „majd, ha lesz időm” címszóval görgetett feladatok, jegyzetek kajtatása, tanulás, tanulás, könyvtárazás... meg persze tanulás. A percre pontos menetrended a szünet első pillanatában hullik darabokra. A végén kimerültebben jössz vissza, mint egy zombi, és felkészületlenebbül, mint egy tizenéves leányanya. Holott a java csak ezután kezdődik... Tovább ›»

Két kicsi lego

Megvan az az érzés, amikor összenéztek és mindkettőtök szemének és szájának a sarkában ott bujkál az a bizonyos mosoly? Lehet, hogy ilyen lesz az első olyan interjúd is, ahol azt érzed, hogy ezen a helyen szívesen dolgoznál. Ezekkel az emberekkel szívesen dolgoznál. Csak beszélgettek és az idő köddé válik. Flow van és mind a ketten csak úsztok az árral... Tovább ›»

Az open office trolljai

Tíz kicsi munkás ül az irodában: a kolléga, aki másfél órája énekel melletted vagy saját gyártású szóviccekkel szórakoztatja a nagyérdeműt, a kolleginák, akik egy látogatóba jött volt kolléga ordító kisgyerekét próbálják lenyugtatni, a fennhangon telefonálók, a hangosan hahotázók, a tollakat az asztalodról ellopkodók, a stréberek, az okoskodók, a trehányok, a nyitva hagyott facebook fiókot trollkodók, a … Tovább ›»

Ne légy link

Reggel még ki sem nyitottad a szemed, amikor a kezed már automatikusan nyitja meg a facebookot a mobilodon. Keresed a kis piros számokat és azon izgulsz, amíg betölt a rendszer, hogy az éjszaka kellős közepén hány lájkot kaptál még. Ideje kitörni a selfie-like-foodporn tengelyről és tudatosan használni a közösségi oldalakat. Tovább ›»

4 +1 érv a karrier-tanácsadás mellett

Az egyetemi évek során szinte mindenkivel előfordul, hogy elbizonytalanodik a jövőjét illetően. A nekem legmegfelelőbb szakon tanulok? Mit fogok kezdeni a diplomámmal? Hol fogok elhelyezkedni? Mit kell tennem, hogy elérjem a céljaimat? Ha bizonytalan vagy abban, merre vezet az utad a munkaerőpiacon, vagy konkrét kérdéseid vannak, esetleg visszacsatolást szeretnél, hogy jó úton haladsz-e, gyere el ingyenes karrier-tanácsadásunkra, hogy tisztábban lásd, mi vár rád és hogy Te mit tehetsz azért, hogy elérd a kitűzött célt! Ne feledd, már az egyetem első éveiben hasznodra válhat, ha előre gondolkozol! Most megmutatjuk, miért. Tovább ›»

Csak semmi pánik!

Mindenek előtt gondold végig, érdemes-e izgulnod és mikor? A vizsgaírás közben, vagy már a felkészülés alatt is görcsben áll a gyomrod? Meg kell vizsgálnod, hogy nyugodtabb akarsz lenni, vagy nyugodtabbnak akarsz tűnni? Tünetkezelésre van szükséged vagy valami mély változást kell eszközölni a szokásaidat tekintve? Milyen a személyes stílusod stresszkezelés terén. Milyen a saját izgulási szinted, milyen technikát, mikor kell bevetni? Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán. Tovább ›»

Karriertükör 2013

Az ELTE Karrierközpont tapasztalt szakértőinek közös munkájaként immár negyedik alkalommal gyűjtöttük csokorba számodra a legfontosabb tudnivalókat, amelyek közelebb visznek a megfelelő állás megtalálásához. Bízunk abban, hogy az általunk hasznosnak vélt alapvető információk teljesebb képet nyújthatnak számodra a tudatos karriertervezés, valamint a munka világába történő sikeres belépés terén. Tovább ›»

Az EURES-ről

Az Európai Unió 1993-ban hozta létre az EURES elnevezésű európai állásközvetítő rendszert (EURopean Employment Services), amelynek célja a munkaerő közvetítése az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben. Tovább ›»

Munkavállalási lehetőségek az Európai Unióban

Az uniós csatlakozási tárgyalásokon született megállapodások alapján a Csatlakozási Szerződésben rögzített módon a „tizenötök” a 2004-ben csatlakozott tíz tagállammal szemben a csatlakozást követő átmeneti időszakban nem a közösségi jogot, hanem az adott nemzeti szabályozásukat alkalmazzák. Tovább ›»

Önkéntesség

Alapvető emberi igényünk úgy segíteni, hogy ne várjunk érte cserébe semmit. De hogy nem is kapunk érte semmit, az nem igaz, hiszen minden másokért tett munka valamilyen formában megtérül. Tovább ›»

Merre tovább a diploma birtokában?

Új helyzet előtt állnak a továbbtanulók. Azon kell gondolkozniuk, hogy a három évbe sűrített alapképzési programot gyakorlati munkával, vagy alaposabb elmélyülést biztosító mesterképzési programmal folytatják. Ezt a döntést tovább bővíti az a lehetőség, hogy a hallgatók BA diplomájuk birtokában egész Európában szemezgethetnek a kapcsolódó MA programok kínálatából. Tovább ›»

Frissdiplomásokkal szembeni munkaadói elvárások

Munkakeresőként, leendő munkavállalóként érdemes és fontos tudnod, hogy mit is várnak tőled a munkaadók. Ez természetesen szakmánként, szakterületenként, munkahelyenként változhat, de vannak olyan alapvető képességek és képzettségek, amik a munkakeresés és a munkában való sikeres helytállás alapvető feltételei. Mik lehetnek ma ezek az alapvetően fontos készségek, képességek, kompetenciák? Tovább ›»

Béralku

A leendő munkaadónak minden esetben van egy elképzelése, hogy mennyit szeretne adni a munkavállalóinak, de fontos, hogy felkészülten válaszolj a kérdésre, interjú előtt tájékozódj az adott státusz kapcsán kapható jövedelemről , emellett mérlegeld, hogy mi az a fizetés, ami reális, és amiért elvállalod a munkát. Tovább ›»